สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ
หากคุณฝันอยากมีบ้าน ความฝันของคุณเป็นจริงได้ไม่ยาก ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้คำปรึกษา และมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้คุณ เพื่อให้คุณและครอบครัวมีความสุขในบ้านที่อบอุ่น ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว

สินเชื่อบ้าน

เลือกได้ตามใจคุณ
สินเชื่อบ้านใหม่ ให้อิสระในการเลือกดอกเบี้ย และรูปแบบการผ่อนที่ตอบสนอง lifestyle ของคุณ ทั้งดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อให้คุณวางแผนการเงินได้ตามที่คุณต้องการ

ผ่อนสบาย
ผ่อนสบายแบบ ลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

อนุมัติรวดเร็ว
ทราบผลอนุมัติ วงเงินอนุมัติ และอัตราผ่อน รวดเร็วทันใจ

บริการอย่างมืออาชีพ
เราพร้อมเป็นคู่คิดในการ วางแผนการขอสินเชื่อ และมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ เพราะการกู้บ้าน เป็นเรื่องระยะยาว คุณจึงต้องมีที่ปรึกษามืออาชีพดูแล

อัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติไทย ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี
เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
ลดลง
เอกสารหลักประกัน
สำเนาสัญญาซื้อขาย

เอกสารยืนยันรายได้
ผู้มีรายได้ประจำ

หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
ผู้มีอาชีพอิสระ

เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)