กู้เงิน
Uncategorized

กู้เงิน​​​​ สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนที่คิดจะขอสินเชื่อ

กู้เงิน หรือในการขอสินเชื่อนั้นไม่เรื่องที่ไม่ยากแต่ต้องดูก่อนว่าเรานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องการใช้เงินหรือไม่หากมีความจะเป็นสิ่งแรกที่จะต้องดูก่อนที่จะทำการกู้เงินนั้นก็คือเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ก่อนจากนั้นจึงเลือกประเภทของสินเชื่อที่เป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการสุดท้ายนั้นก็คือการทำความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนและเงื่อนไขของสินเชื่อที่ให้บริการทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะทำการขอสินเชื่อและในวันนี้เรามีเรื่องของการขอสินเชื่อหรือการกู้เงินมาฝากกัน

กู้เงิน​​​​

โดยในการขอสินเชื่อนั้นมีเอกสารมากมายที่ต้องใช้จำนวนมากซึ่งในแต่ละสถาบันหรือธนาคารก็จะใช้เอกสารบางส่วนที่แตกต่างกันออกไป  แต่เอกสารพื้่นฐานที่จะต้องนำไปใช้ในการขอสินเชื่อเหมือนกันจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

  1. เอกสารประจำตัว  ได้แก่  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ,  สำเนาทะเบียนบ้าน,  สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยน)  นอกจากนี้แล้วในกรณีนิติบุคคล อาจใช้สำเนาทะเบียนการค้าด้วย
  2. เอกสารเกี่ยวกับรายได้  ได้แก่  ใบรับรองเงินเดือน, สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ส่วนผู้ที่มีอาชีพอิสระ  กรณีที่เป็นสัญญาจ้าง อาจใช้สำเนาสัญญาว่าจ้าง พร้อมใบแจ้งยอดบัญชี หรือสเตทเมนต์ (statement)
  3. เอกสารนิติบุคคล   ได้แก่  สำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี ,  สำเนาการแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี,  สำเนาเอกสารสิทธิในส่วนของทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน และแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการกู้เงิน

นอกจากนี้แล้วอาจจะมีเอกสารอื่นๆ  ยกตัวอย่างเช่น  สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำสำเนาโฉนดที่ดิน หรือสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิมในกรณีมีผู้กู้ร่วม  ทั้งนี้ เอกสารในการยื่นขอการกู้เงินสินเชื่อแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันออกไป  เพราะฉะนั้นแล้วในการขอสินเชื่อหรือเงินกู้ในแต่ละประเภทนั้น เราควรที่จะทำการศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดจากผู้ให้สินเชื่ออีกครั้ง   ที่สำคัญต้องบอกว่าในการขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินในแต่ละแห่งนั้นอาจมีแบบฟอร์มอื่น ๆที่แนบมา มาด้วยให้เราทำการพิจารณาก่อนกรอกข้อมูลและลงนาม ยกตัวอย่างเช่น  แบบคำยินยอมให้เปิดเผยในเรื่องของข้อมูลส่วนตัว เพื่อที่จะทำการขอตรวจสอบประวัติเครดิตจาก เครดิตบูโร และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวิเคราะห์การอนุมัติให้วงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม  หรือแบบคำขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะติดต่อ แนะนำสินค้าอื่น หรือให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งเรามีสิทธิเลือกที่จะลงนามหรือไม่ลงนามก็ได้  หรือจะเป็นใบคำขอประเภทอื่น  อาทิเช่น คำขอมีบัตรกดเงินสด หรือบริการแจ้งเตือน SMS